A Letter to Santa/Писмо до Дядо Коледа

Description/Описание

It will be a short Christmas project. Children will create virtual posters (glogs) using a rich scale of media - text, video, images and audio. They are writing letters to Santa (which means they are creating glogs with text on them) to share their actions of kindness through the outgoing year, to make their Christmas wishes for presents and share Cristmas blessings and carols. It could be in English or in own native language but visualization with glogster should be clear enough for better multicultural understanding. All partners' glogs will be collected on a linoboard and tweeted to Santa at the Christmas Eve with hashtag #eTsanta

Това е краткосрочен проект за Коледа. Децата ще създадат виртуални плакати (glogs) с помощта на богата гама от медии - текст, видео, снимки и аудио. Те пишат писма до Дядо Коледа (което означава, че те ще създават glogs с текст върху тях), за да споделят своите добри дела, които са направили през отиващата си година, да изразят своите желания за подаръци и да споделят Коледни благословии и коледни песни. Това може да направят на английски или на родния си език, но визуализация с Glogster трябва да бъде достатъчно ясна, за по-добро мултикултурно разбирателство. Всички глогове ще бъдат събрани на една Glogs  linoboard  с надпис "До Дядо Коледа" и в  коледната нощ ще бъдат маркирани с хаш таг #eTsanta.

Aims/Цели

1. Мoral and ethical education - kids will share their kindness and will learn from each other positive role models. 

2. They will study more about foreign cultures - sound of the fogeign languages, national carols, Christmas blessings and wishes for presents will make close connections between partners. 

3. Multicultural dialogue through using technology. 

4. Building empathy and tolerance towards different cultures. 

5. Enforce creativity and imagination. 

6. Developing 21st century skills - transversal key skills - communication using technology, collaborate and create in a teamwork, enriching emotional intelligence.

1. Морално и етично обучение - учениците ще споделят добротата си и ще се обучават взаимно чрез положителни примери на подражание.

2. Ще научат повече за чуждите култури - звученето на чужди езици, национални коледни песни, коледни благословии и пожелания за подаръци, ще направят тесни връзки между партньори.

3. Мултикултурен далог чрез технологиите.

4. Изграждане съпричастност и толерантност към различните култури.

5. Развитие на творчеството и въображението.

6. Развитие на универсални ключови уменията на 21. век - комуникация с използване на технологията, да си сътрудничат и да творят в екип, обогатявайки емоционалната си интелигентност.

 

Work process/Работен процес

Partners will work with GlogsterEdu tools and each student will make an interactive glogster poster where to share his/her thoughts and wishes for Chrismas Every partner will choose what media to use in a connection with his/her preferences. The poster should be with text, there should be a Christmas carol and the idea should be displayed clearly. All glogs will be collected on a lino board and tweet to Santa at the Christmas Eve.

Партнъорите ще работят с инструментите на Глогстер и ще направят интерактивни постери, за да споделят мислите си и пожеланията за Коледа. Всеки партньор ще избере медиите. На постера ще има текст, коледни песни, така че идеята да бъде ясно изразена. Всички глогове ще се съберат на лино дъска и изпратени чрез Туитър на Дядо Коледа на Бъдни вечер.

Еxpected results/Очаквани резултати

Kids will share and study from each other.They will know more about foreign cultures and respect them. Positive role models will be copied and built. They will learn how to use glogster tools in an easy and helpul way to express and visualize ideas. They will have fun and build positive attitude towards incoming winter holidays.

Учениците ще споделят и ще се учат един от друг. Ще научат повече за чуждите култури и ще ги уважават. Ще бъдат изградени положителни примери на подражание. Те ще се научат как да използват Glogster инструменти по лесен  начин да изразяват и визуализират идеи. Те ще се забавляват и ще изградят положително отношение към идващите зимни празници.

 

Partners/Партньори 

Barbara Ciszewska (FOUNDER)

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Wągrowiec, Poland

Subjects: Foreign Languages, Geography, Health Studies, Media Education, Natural Sciences, Special Needs Education

Languages: EN - PL

Joanna Kula

Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku, Rybnik, Poland

Subjects: Foreign Languages, History, History of Culture, Informatics / ICT, Language and Literature

Languages: EN

Marinka Chaneva

ODZ "Svetulka", Shumen; Обединено детско заведение "Светулка", ШУМЕН, Bulgaria

Subjects: Art, Citizenship, Cross Curricular, Drama, Informatics / ICT, Media Education, Pre-school Subjects, Primary School Subjects, Technology

Languages: BG - EN

Rositsa Atanasova - Mineva (FOUNDER)

Пето основно училище \"Митьо Станев\", Стара Загора, Bulgaria

Subjects: Art, Design and Technology, Drama, Foreign Languages, Informatics / ICT, Media Education, Music, Primary School Subjects, Technology

Languages: BG - EN

Ruslana Kats

Lyceum #7 of Vinnytsia, Vinnytsia, Ukraine

Subjects: Drama, History of Culture, Music

Languages: EN

Sevda Rabineva

СОУ"Св.Св.Кирил и Методий", Смолян, Bulgaria

Subjects: Art, Cross Curricular, Environmental Education, European Studies, Foreign Languages, Informatics / ICT, Language and Literature, Primary School Subjects, Technology

Languages: BG - EN - RU

Tonka Panayotova

4.OU "Dimcho Debelyanov", Blagoevgrad, Bulgaria

Subjects: Foreign Languages, Primary School Subjects, Technology

Languages: BG - EN - RU

Trendafilka Petrova

Kindergarten "Radost", Nova Mahala, Bulgaria

Subjects: Art, Astronomy, Citizenship, Design and Technology, Ethics, European Studies, Geography, Health Studies, History of Culture, Informatics / ICT, Language and Literature, Music, Natural Sciences, Philosophy / Logic, Pre-school Subjects, Primary School Subjects, Psychology

Languages: BG - EN

Антоанета Миланова

СОУ "Летец Христо Топракчиев", гр. Божурище, Bulgaria

Subjects: Art, Citizenship, Cross Curricular, Design and Technology, Environmental Education, Health Studies, History, Informatics / ICT, Language and Literature, Media Education, Music, Natural Sciences, Primary School Subjects, Religion

Languages: BG - EN - RU

Таня Илиева

Гимназия с преподаване на чужди езици, Pleven, Bulgaria

Subjects: Citizenship, Environmental Education, Natural Sciences, Psychology

Languages: BG - EN - FR - RU

Цветана Димитрова

СОУ "Христо Ясенов", Етрополе, Bulgaria

Subjects: Citizenship, Cross Curricular, Foreign Languages, Informatics / ICT, Language and Literature, Special Needs Education

Languages: BG - RU

 

A Letter to Santa

Ураааа, Дядо Коледа е прочел нашите писма!

santasletters.edu.glogster.com/santas-letter-to-3rd-class-from-blagoevgrad/