Обучение на изявени педагогически специалисти

06/11/2013 23:09

    От 04.11.2013 г. в хотел Принцес, София стартира краткосрочното специализирано обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие чрез осигуряване на информираност и достъп до съвременна педагогическа литература. Обучението е във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Министерство на образованието и науката е конкретен бенефициент за изпълнение на проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в средното образование.

    Подробности виж тук